Loading...
apply

ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
• เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
รอบที่เปิดรับ
• Portfolio รับวันที่ 2 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63
• Quota รับวันที่ 6 ก.พ. –30 มี.ค. 63
• Admission 1 รับวันที่ 17 – 27 เม.ย.63
• Admission 2 รับวันที่ 7 – 20 พ.ค. 63
ค่าลงทะเบียน
• ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 .-
• ค่าลงทะเบียน 10,000 .-
รับจำนวน 30 คน
โอกาสในการประกอบอาชีพ
• งานพัฒนาบุคลากรและเอกสาร เช่น งานฝึกอบรม งานพัฒนาบุคลากร งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ
• งานด้านธุรกิจการพิมพ์ เช่น กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ (ตำแหน่ง นักเขียน) นักหนังสือพิมพ์
งานพิสูจน์อักษร กราฟิกดีไซน์ จัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
• งานสื่อสารมวลชน เช่น โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ นักข่าว ผู้ประกาศข่าว นักโฆษณา
นักประชาสัมพันธ์
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2563
เปิดภาคการศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *