Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบ่มเพราะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบ่มเพราะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

วันที่ 13 มีนาคม 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบ่มเพราะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *