Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบหรือพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสู่สัญญาจ้างระยะที่ 4”

วันที่ 16 มีนาคม 2563

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  รองอธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบหรือพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสู่สัญญาจ้างระยะที่ 4 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *