Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563”

วันที่ 19 มีนาคม 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *