Loading...
vru

“ประชุมรายงานผลการดําเนินงาน โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี”

วันที่ 29 มีนาคม 2564  รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดําเนินงาน โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ต่อผู้ตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยในรอบที่ 1 นี้ เป็นเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ [ … ]

การอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning

วันที่ 2 เมษายน 2564 ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการอบรม “เรื่องการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาครูประจำการในท้องถิ่นให้สามารถสร้าง และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมและนำเสนอในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ครู และผู้จัดการพื้นที่ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และสามารถพัฒนาเครื่องมือที่นำไปใช้ในการพัฒนานักเรียน โดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้จัดการพื้นที่ (Area [ … ]

vru

“ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564”

วันที่ 1 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ประธานสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2564 โดยในการประชุมได้มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนจะเริ่มการประชุม เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ นับถือ และสวัสดีปีใหม่ไทยแก่ผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ [ … ]

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 “เจ้าฟ้าเกมส์”

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 “เจ้าฟ้าเกมส์” ณ ชั้น 5 ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยการแข่งขันกีฬา E-Sport ประกอบด้วย [ … ]

vru

“ประชุมเพื่อรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ”

วันที่ 1 เมษายน 2564 งานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเพื่อรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

vru

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

วันที่ 1 เมษายน 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ ซึ่งจัดปฐมนิเทศโดย งานบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม 15-409 #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการ “ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564” ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #A_Activeness_ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อมืออาชีพ สำหรับผู้นำนักศึกษา ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2564”

วันที่ 29 มีนาคม 2564 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการ”ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2564″   ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคาร อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #L_Like_to_learn_สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Y_Yields_สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น